Search form

Myeelwe 16:19

19Elyo Kora wakayobolola imbungano yoonse kumulyango watente lyambunganino, nkabela bulemu bwa-Jehova bwakaboneka kumeso aabantu boonse.