Search form

Myeelwe 16:2

2baima kubusyu bwa-Musa antoomwe abamwi ba-Israyeli bali myanda yobile amakumi osanwe, basilutwe babantu, basinkuta, bantu ibakali ampuwo.