Search form

Myeelwe 16:26

26Lino wakaambila imbungano kuti, Amuzwe kuzilao zya bantu aba babi, alimwi mutagumi cintu niciba comwe cabo, kuti mutanyonyooki muzibi zyabo zyoonse.