Search form

Myeelwe 16:28

28Lino Musa wakaamba kuti, Mbuboobu mbumuyooziba kuti Jehova nguwakandituma kuti ncite milimo eyi yoonse; teensi kuyanda kwamoyo wangu ndemwini kwandicitya pe.