Search form

Myeelwe 16:3

3Nkabela bakayoboloka kukukazyana aba-Musa a-Aroni, babaambila kuti, Mwalisumpula, nkaambo bantu boonse buyo balasalala, alimwi Jehova mpali akati kabo, Nkaambonzi mwalipa bwami kwiinda imbungano yoonse yabantu ba-Jehova?