Search form

Myeelwe 16:33

33Bantu abo bakaselukila kwacimvumwe kabalanga ambono zyabo zyoonse, nkabela nyika yakabajalila, aboobo bakanyonyooka akati kambungano.