Search form

Myeelwe 16:34

34Mpawo ba-Israyeli boonse ibakali afwiifwi lyabo, bamvwe buyo kulila kwabo, bakacija, nkaambo bakati, Ambweni nyika ilatumena aswebo.