Search form

Myeelwe 16:38

38Lino zitentelo zyabantu aba ibakabisya akulyuulila lufu, zifulwe cifulamubisi, zipapalate, zibe zyakuvumbya cipaililo; nkaambo bakazituula kubusyu bwa-Jehova, aboobo zilasalala, Zilaba citondezyo kumeso aabana ba-Israyeli.