Search form

Myeelwe 16:39

39Mpoonya awo Eleazara mupaizi wakabweza zitentelo zyamukuba nzebakapaizya abo basikutuula, nkabela bazifula cifulamubisi akuzivumbya cipaililo,