Search form

Myeelwe 16:42

42Lino bantu nebakacibungene kukukazyanya a-Musa a-Aroni, bakacebuka kutente lyambunganino, babona kuti ijoba lyalivumbilila, nkabela bulemu bwa-Jehova bwakaboneka.