Search form

Myeelwe 16:49

49Nkabela bantu ibakafwa mulunyonyooko olo bakali zyuulu zili ikumi azine amyanda iili musanu aibili, kutabala abo ibakafwa mumakani aa-Kora.