Search form

Myeelwe 16:7

7mukabike mulilo mulinzizyo akubika tununkilizyo kubusyu bwa-Jehova Junza. Lino kufumbwa muntu ngwasala Jehova, ngonguwe uuyoosalala. Mwalisumpula nobana ba-Levi.