Search form

Myeelwe 16:9

9Sa ncintu ciniini buyo Leza wa-Israyeli ncaakacita kukumwaandaanya abantu boonse ba-Israyeli akukumuswenya kufwaafwi kulinguwe, kuti mubeleke milimo yacikombelo ca-Jehova akwiima kubusyu bwambungano akubabelekela milimo?