Search form

Myeelwe 17:10

10Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Pilusya musako wa-Aroni kunembo lyabbokesi lyamulao, ube citondezyo kumeso aabasikupapila­, ubalesye kunditongauka, kuti batafwi.