Search form

Myeelwe 18:1

Amwi makani aaba-Levi aabapaizi: milimo yabo azipego zyabo

1Lino Jehova wakaambila Aroni kuti, Webo abana bako aluzubo loonse lwauso, mularola mukuli wamilandu yacikombelo; alimwi webo abana bako mulatola milandu yabupaizi bwanu.