Search form

Myeelwe 18:11

11Aceeci acalo ncicako: zipo nzebaleta, zipaizyo zyakuyumba zyabana ba-Israyeli. Ndazipa nduwe abana bako balombe abasimbi. Ngumulao walyoonse. Kufumbwa uusalala muŋanda yako unoolya.