Search form

Myeelwe 18:16

16Muulo wabo wakunununwa, nkokuti ciindi camwezi omwe wakuzyalwa, uleelede kuba masyekeli osanwe aansiliva, nkokuti masyekeli aacikombelo (isyekeli ngemagera aali makumi obile).