Search form

Myeelwe 18:17

17Pele mwana mutaanzi waŋombe na wambelele na wampongo, aba tabanununwi pe; balasalala, Bulowa bwabo uleelede kubusansaila acipaililo, amafuta aabo aleelede kutemwa, abe cipaizyo cili abweema bubotu bwakubotezya Jehova,