Search form

Myeelwe 18:19

19Zipaizyo zyoonse zisalala bana ba-Israyeli nzebaletela Jehova, ndazipa nduwe abana bako balombe abasimbi, Ngumulao walyoonse, cizuminano citapwayiki calyoonse alyoonse kunembo lya-Jehova, kulinduwe akulunyungu lwako.