Search form

Myeelwe 18:20

20Nkabela Jehova wakaambila Aroni kuti, Yebo tokooyooba alukono munyika yabo, tokooyoopegwa caabilo akati kabo pe. Mebo ndime caabilo cako alukono lwako akati kabana ba-Israyeli.