Search form

Myeelwe 18:24

24Nkaambo zipanzi zyakumi zyabana ba-Israyeli nzebatuulila Jehova, nzenzizyo nzendapa ba-Levi kuti zibe lukono lwabo. Ncencico ncendabaambila kuti, Tamukooyooba alukono akati kabana ba-Israyeli,