Search form

Myeelwe 18:26

26Ambila ba-Levi kuti, Ciindi nemutambula zipanzi zyakumi zyabana ba-Israyeli nzendamupa kuti zibe lukono lwanu, muleelede kugwisya mulinzizyo cituulo cakutuulila Jehova, cipanzi cakumi cazipanzi zyakumi.