Search form

Myeelwe 18:28

28Aboobo anywebo muyootuulila Jehova cituuzyo cizwa muzipanzi zyanu zyakumi nzimutambula kumaanza aabana ba-Israyeli. Muleelede kugwisya cituulo mulinzizyo, mupe Aroni mupaizi.