Search form

Myeelwe 18:3

3Babambe milimo yako amilimo yoonse yatente, pele tabeelede kuswena kufwaafwi kuzibelesyo zisalala nanka kucipaililo, kuti batafwi, balo anywebo nyoonse.