Search form

Myeelwe 18:7

7Lino yebo abana bako mulacita milimo yabupaizi mumakani oonse aacipaililo amakani aazintu zyoonse zili mukati kacisitilizyo. Bupaizi bwanu ncencico ncimwapegwa kulindime; kufumbwa muntu umbi uuswena kufwaafwi uleelede kufwa.