Search form

Myeelwe 18:9

9Nceeci ncimwapegwa akati kazintu zisalalisya zisyaala kukutentwa: zipaizyo zyabo zyoonse, zipaizyo zyabo zyabusu, zipaizyo zyabo zyazibi, azipaizyo zyabo zyamilandu, zyoonse buyo nzibandiletela zilasalalisya kulinduwe akubana bake.