Search form

Myeelwe 19

Kusalazigwa kwamuntu uusofweede nkaambo kamufu

1Lino Jehova wakaambila Musa a-Aroni, wati, 2-Ngooyu mulao ngwabikide Jehova, ngwalailide. Wati, Ambila bana ba-Israyeli kuti bakuletele impwizi iisalala imbotu iitakwe kampenda, iitana kubopwa ijokwe. 3-Eyi impwizi amwiipe Eleazara mupaizi, itolwe anze lyamalabba, ijayigwe kubusyu bwakwe. 4-Lino Eleazara mupaizi akombole bulowa amunwe wakwe, asansaile bulowa kulubazu lwakunembo lyatente lyambunganino ziindi zili musanu azibili. 5-Lino impwizi itentwe kumeso aakwe; cikanda cayo anyama yayo abulowa bwayo acifusi cayo, zyoonse zitentwe. 6-Alimwi mupaizi abweze tusamu twakedari amusamu wahisopo atusani tusalala pyu, aziwaale mukati kamulilo nkwiipya impwizi. 7-Amane kucita obo, mupaizi asanzye zyakusama zyakwe akusamba amubili. Amana kusamba, anjile mumalabba, lino mupaizi ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba. 8Alakwe sikwiitenta uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusamba amubili, elyo ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba. 9-Lino umwi muntu uusalala akukule musizi wampwizi, ausowele mubusena busalala anze lyamalabba. Lino ulabambilwa imbungano yabana baIsrayeli, ube wamaanzi aabusofwi aakusalazya zibi. 10Nkabela oyo muntu uukukula musizi wampwizi, alakwe uleelede kusanzya zyakusama zyakwe akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba. Ngumulao walyoonse kubana ba-Israyeli akumweenzu uukalakala akati kabo,

11-Kufumbwa muntu uuguma mutunta wamuntu ulasofwaala mazuba aali musanu aabili. 12-Uleelede kulisalazya mubuzuba bwatatu amubuzuba bwamusanu aabili, kuti asupuke, Na wabula kulisalazya mubuzuba bwatatu amubuzuba bwamusanu aabili, tasupuki pe. 13-Kufumbwa muntu uuguma mutunta wamuntu naba omwe uufwide, pele talisalazyi, oyo muntu wasofwaazya cikombelo ca-Jehova, lino oyo muntu ulatandwa kuzwa kuba-Israyeli. Takakasansailwa maanzi aakusalazya busofwi, aboobo ulisofweede; busofwi bwakwe mobucili mulinguwe.

14Ngooyu mulao wamuntu uufwa mucilao, Kufumbwa muntu uunjila mucilao eco, azintu zyoonse zili mulincico, zyoonse zilasofwaala mazuba aali musanu aabili, 15-Acibelesyo cimwi acimwi cijalukide, citakwe civunisyo, cilasofwaala. 16Kufumbwa muntu uuli musokwe uuguma muntu uujayidwe apanga, nanka mutunta, nanka cifuwa camuntu, nanka kabanda, oyo muntu ulasofwaala mazuba aali musanu aabili. 17Lino kumuntu uusofweede babweze itwe lyacipaizyo cazibi, batile maanzi aaenda mpoonya awo munongo; 18-lino umwi muntu uusalala abweze musamu wahisopo akuunika mumaanzi, asansaile cilao, azibelesyo zyaco zyoonse, abantu boonse ibakali mulincico, akuliyooyo iwakaguma cifuwa na uujayidwe na mutunta na kabanda. 19-Muntu uusalala asansaile muntu uusofweede mubuzuba bwatatu amubuzuba bwamusanu aabili. Lino mubuzuba bwamusanu aabili alisalazye, asanzye zyakusama zyakwe, asambe amubili, nkabela kumabbililo aazuba ulasalala.

20-Pele muntu uusofweede uutalisalazyi, oyo muntu ulatandwa kumbungano, nkaambo wasofwaazya cikombelo ca-Jehova; nkaambo takwakasansailwa maanzi aakusalazya busofwi, aboobo ulisofweede, 21Kuyooba mulao walyoonse kulimbabo. Kufumbwa muntu uusansaila maanzi aakusalazya busofwi uleelede kusanzya zyakusama zyakwe; ayooyo uuguma maanzi aakusalazya busofwi ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba. 22-Alimwi kufumbwa cintu ncaguma oyo muntu uusofweede, cilasofwaala acalo; amuntu uuciguma ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.