Search form

Myeelwe 19:12

12Uleelede kulisalazya mubuzuba bwatatu amubuzuba bwamusanu aabili, kuti asupuke, Na wabula kulisalazya mubuzuba bwatatu amubuzuba bwamusanu aabili, tasupuki pe.