Search form

Myeelwe 19:14

14Ngooyu mulao wamuntu uufwa mucilao, Kufumbwa muntu uunjila mucilao eco, azintu zyoonse zili mulincico, zyoonse zilasofwaala mazuba aali musanu aabili,