Search form

Myeelwe 19:18

18lino umwi muntu uusalala abweze musamu wahisopo akuunika mumaanzi, asansaile cilao, azibelesyo zyaco zyoonse, abantu boonse ibakali mulincico, akuliyooyo iwakaguma cifuwa na uujayidwe na mutunta na kabanda.