Search form

Myeelwe 19:20

20Pele muntu uusofweede uutalisalazyi, oyo muntu ulatandwa kumbungano, nkaambo wasofwaazya cikombelo ca-Jehova; nkaambo takwakasansailwa maanzi aakusalazya busofwi, aboobo ulisofweede,