Search form

Myeelwe 19:21

21Kuyooba mulao walyoonse kulimbabo. Kufumbwa muntu uusansaila maanzi aakusalazya busofwi uleelede kusanzya zyakusama zyakwe; ayooyo uuguma maanzi aakusalazya busofwi ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.