Search form

Myeelwe 19:22

22Alimwi kufumbwa cintu ncaguma oyo muntu uusofweede, cilasofwaala acalo; amuntu uuciguma ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.