Search form

Myeelwe 19:4

4Lino Eleazara mupaizi akombole bulowa amunwe wakwe, asansaile bulowa kulubazu lwakunembo lyatente lyambunganino ziindi zili musanu azibili.