Search form

Myeelwe 19:7

7Amane kucita obo, mupaizi asanzye zyakusama zyakwe akusamba amubili. Amana kusamba, anjile mumalabba, lino mupaizi ulasofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.