Search form

Myeelwe 19:9

9Lino umwi muntu uusalala akukule musizi wampwizi, ausowele mubusena busalala anze lyamalabba. Lino ulabambilwa imbungano yabana baIsrayeli, ube wamaanzi aabusofwi aakusalazya zibi.