Search form

Myeelwe 2:17

17Kusule lyabaaba akatikati kamakamu, kulanyamuka itente lyambunganino ankamu yaba-Levi. Mbuli mbubayaka zilao zyabo, balanyamuka mbubonya umwi aumwi mumwenya wakwe weelede, kumbali lyandembela zyabo.