Search form

Myeelwe 2:24

24Mweelwe wabantu boonse ibakabalwa mumalabba aa-Efraimu, munkamu zyabo, wakali zyuulu zili mwanda amusanu azitatu amwanda. Mbembabo beelede kuba inkamu yatatu yakweenda.