Search form

Myeelwe 2:31

31Mweelwe wabantu boonse ibakabalwa mumalabba aa-Dani wakali zyuulu zili mwanda amakumi osanwe amusanu azibili amyanda iili musanu aumwi. Mbembabo beelede kusyaalila kweenda andembela zyabo,