Search form

Myeelwe 2:32

32Mbaabo bana ba-Israyeli ibakabalwa munzubo zyabamawisi. Mweelwe wabantu bankamu zyoonse, boonse ibakabalwa bakasika kuzyuulu zili myanda iili musanu aumwi azyuulu zyotatwe amyanda yosanwe amakumi osanwe.