Search form

Myeelwe 2:34

34Nkabela bana ba-Israyeli bakacita mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila­ Musa. Bakayaka zilao zyabo kumbali lyandembela zyabo, alimwi bakeenda, umwi aumwi muciinga cakwe amuluzubo lwakwe, mbubonya mbubakalaililwa.