Search form

Myeelwe 2:9

9Mweelwe wabantu boonse ibakabalwa mumalabba aa-Juda, munkamu zyabo, wakali zyuulu zili mwanda amakumi aali musanu aatatu azyuulu zili musanu acimwi am yanda yene. Mbembabo beelede kuzulula kunembo.