Search form

Myeelwe 20:10

10Nkabela Musa a-Aroni bakayobolola bantu boonse kunembo lyandomba, babaambila kuti, Amuswiilile nobasikunyontauka! Sa tumutuntumwide maanzi mundomba omu?