Search form

Myeelwe 20:12

12Pele Jehova wakaambila Musa a-Aroni kuti, Mwabula lusyomo lwakundilemeka mumeso aabana ba-Israyeli; nkaambo kako tamukooyoonjizya bantu aba munyika njindabapa.