Search form

Myeelwe 20:14

Musa mbwaakakumbila kwiinda akati kacisi ca-Edomu

14Lino Musa wakatuma batumwa kuzwa ku-Kadesi kuya kumwami wa-Edomu. Wakati, Mbuboobu mbwaamba munyoko Israyeli. Ulizi mapenzi oonse aakatusikila.