Search form

Myeelwe 20:16

16Lino netwakakwiilila Jehova, wakamvwa ijwi lyesu, watuma angelo, watupozya kuzwa ku-Egepita, mpaawa sunu tuli okuno ku-Kadesi, munzi uuli kumagolelo aacisi cako.