Search form

Myeelwe 20:19

19Ba-Israyeli bakati, Tulainda kumugwagwa buyo. Na twanywa maanzi aako, swebo aŋombe zyesu, tulabbadela. Atwiinde buyo amaulu. Taakwe cimwi ncituyanda.