Search form

Myeelwe 20:21

21Mbuboobo ba-Edomu mbubakakaka kuzumizya ba-Israyeli kwiinda akati kacisi cabo, Elyo ba-Israyeli bakabasia, bai nda kumbi.