Search form

Myeelwe 20:24

24Aroni ulatebwidwa kubantu bakwe, nkaambo takoonjila munyika eyo njindapa bana ba-Israyeli, nkaambo mwakanyontauka kumalailile aangu kumaanzi aa-Meriba.