Search form

Myeelwe 20:28

28Mpawo Musa wakasamununa Aroni zyakusama zyakwe, wazisamika Eleazara mwanaakwe, nkabela Aroni wakafwa mpoonya awo atala lyacilundu. Lino Musa a-Eleazara bakaseluka kuzwa kucilundu.